12. Cross Trzebnicki – 17.02.2024

1. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Trzebnica i okolic,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Trzebnica,
 4. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl.

3. PARTNERZY

 • Gmina Trzebnica,
 • Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój,
 • Gminne Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój,
 • Nadleśnictwo Oborniki Śląskie.

4. KONTAKT

 • Zapisy internetowe i pomiar czasu: Jacek Urbanowicz, email: zawody@pro-run.pl

5. TERMIN I MIEJSCE

 • Data: 17.02.2024 (sobota), godzina 11:00
 • Start i meta ul. Leśna – Stawy Trzebnickie – Trzebnica
 • Biuro zawodów czynne od godziny 9:00 w tym samym miejscu.

6. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU

 1. Uczestnicy w godzinach 9:00- 10:30 odbierają pakiety startowe,
 2. Start umiejscowiony jest na ścieżce między jeziorami ul. Leśna / Trzebnica
 3. Klasyfikacja osób biegających następuje wg. czasów netto. (poza pierwszymi 50 osobami na mecie – czas brutto).
 4. Startujesz we skazanym terminie i miejscu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do respektowani i stosowania się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obowiązujących obostrzeń.
 6. Dekoracja odbędzie się po biegu. Rozpoczęcie godzina 12:30.

7. TRASA BIEGU

 1. Dystans 10km (3 pętle po ok. 3,333m).
 2. Trasa przełajowa, tereny zielone przyległe do lasu bukowego, o charakterze pagórkowatym. Liczne podbiegi i zbiegi o różnym kącie nachylenia.
 3. Nawierzchnia: kostka, asfalt (10%), szuter, leśne ścieżki (90%).
 4. Trasa wiedzie wzdłuż ścieżki biegowej.

8. KLASYFIKACJA

 1.  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN.
 2. Klasyfikacja wiekowa – puchary, miejsca 1-3
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

9. POMIAR CZASU

 1. W biegu na 10 km obowiązuje pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Start wspólny, pierwsze 50 osób na mecie ma w wynikach czas brutto, pozostali klasyfikowani po czasie netto,
 3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 4. Niewłaściwe zamocowanie numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Numer mocujemy na przedniej części torsu tak, aby był widoczny.

10. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 18 lutego 2023 otrzymają pakiet startowy:

 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny,
 • woda,
 • odlewany medal na mecie.

3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN otrzymują puchary. Najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają puchary,
4. Do dyspozycji zawodników dostępne będą przebieralnie,
5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt, czynny w godz. 09.00 – 13.00 (przy biurze zawodów)
6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu. Warunkiem otrzymania pucharu i ewentualnych nagród jest fizyczna obecność podczas ceremonii dekoracji. Możliwe jest odebranie nagrody przez upoważnioną osobę.

11. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
11.1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15.02.2024 r. do godz. 24:00 na stronie www.cross.pro-run.pl (datasport),

11.2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.12.2023 r. – 70 zł
 • do 15.02.2023 r. – 80 zł
 • kategoria mieszkańców gminy Trzebnica – do 31.12.2023 – 60 zł
 • kategoria mieszkańców gminy Trzebnica – do 15.02.2024 – 70 zł
 • Zapisy w biurze zawodów 16-17.02.2024 r. jedynie w przypadku wolnych miejsc. – 100 zł (w tym kategoria gminy Trzebnica)

11.3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy online trwają do 15.02.2024 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

11.4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Istnieje jedynie możliwość wykonania klasycznego przelewu. Jest to podyktowane łatwiejszą możliwością wykonania zwrotu w przypadku przymusu odwołania imprezy. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Cross, nazwisko i imię

11.5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem odwołania biegu przez organizatora). Można przenieść swoją opłatę na inną osobę nie później niż 7 dni przed biegiem.

11.6. Każdy uczestnik biegu zapisując się online potwierdza oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

11.7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
11.8. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.30 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.

11.9. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (500 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 15.02.2024.

12. UCZESTNICTWO
12.1.W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
12.2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego, poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu,
12.3.Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
12.4.Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisem elektronicznym pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu przy zapisach online,
12.5.Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
12.6.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
12.7.Uiszczenie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

13. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 1. Bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu drogowym.
 2. Na całej trasie Biegu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania -zasad poruszania się po drogach, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu
 3. Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 4. Zawodnik jest zobowiązany do najwyższej ostrożności przy przechodzeniu/przebieganiu przez drogę dostępną dla samochodów lub biegu wzdłuż takiej drogi.
 5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
 6. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
 7. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 8. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
 9. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami, duktami, ścieżkami) wyznaczoną przez organizatora.
 10. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
 12. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.

14. START BIEGU

Wspólny, godzin 11:00. Limit czasu 90 minut.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 16. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

16. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera).

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu biegu na www.pro-run.pl oraz datasport.pl,
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione,
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.